Vädret i Särö/Budskär
11.8°
Övervägande mulet, Uppehåll
Nuvarande väder: (18:15)
Övervägande mulet, Uppehåll
  Mer väder...

Integritetspolicy

Vem är ansvarig för behandling av dina personuppgifter?
Vädershoppen (Hain Consulting) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter, dvs all information som kan användas för att identifiera en enskild individ, som sker inom ramen för vår verksamhet. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att vi skall kunna bedriva denna verksamhet behandlas dina personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. I första hand för att kunna fullgöra våra kundåtaganden men även för ekonomihantering och bokföring.

Vilka typer av data samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss vid köp av våra produkter eller via vårt kontaktformulär.

 
Behandling av personuppgifter

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Köp och beställningar

Hantering av underlag för köp, orderbekräftelse och fakturering.

Bokföring och momsredovisning

Garantiärenden

Namn
Företag
Adress
E-post
Produlkter
IP-nummer

Laglig grund: Avtal och laglig skyldighet. 

Lagringsperiod: Vi sparar dina kontaktuppgifter under garantitiden och ditt köp enligt bokföringslagen.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Kundinloggning

Information om tidigare köp, adresser, support- och garantiärenden.

Namn
Företag
Adress
E-post
Produkter
IP-nummer

Laglig grund: Samtycke i samband med att konto skapas.

Lagringsperiod: Vi sparar dina kontaktuppgifter till dess du återkallar ditt samtycke. Därefter rensas dina personuppgifter information inom 3 månader.

Har du gett oss samtycke till att kontakta dig enligt ovan så kommer vi behålla dina uppgifter till dess att du meddelar oss annat. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från viss information eller välja att bli raderad. Läs mer om detta längre ner.

Vädershoppen nyttjar cookies för att spara information om besökarens kundvagn och eventuella inloggningsstatus. Ni kan läsa mer om cookies under våra allmänna villkor.
 

Mottagare som vi delar information med
Dina personuppgifter delas inte med andra tjänsteleverantörer mer än de som behandlar leveransen av ditt köp. Dessa får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål och i de fall där det krävs upprättar vi ett personuppgiftsbiträdesavtal för att skydda dina uppgifter.

Vid en eventuell rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter såsom domstolar, motparter och myndigheter. Behandlingen är i dessa fall nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. 

Dina rättigheter
Dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. 

Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag. 

Begära rättelse
Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas. Ändringar görs till info@vadershoppen.se.

Återkalla samtycke
Om du skapat en kundinloggning hos oss där vi begärt ditt samtycke, har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi inte rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke. 

Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna (t.ex. för bokföring).

Begränsning av behandling
Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.

Dataportabilitet
Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig. 

Vem kontaktar jag vid frågor?
Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Dataskyddsmyndigheten. 

 

Vädershoppen (Hain Consulting)

E-post: dataskydd@vadershoppen.se